Frederic Beigbeder – Meilė Trunka Trejus Metus – 2002

Metai: 2002
Autorius: Frederic Beigbeder
Skaito: Vytautas Širka
Trukmė: 3 val. 20 min. Pagreitinto varianto 1 val. 37 min.
Kategorija: Grožinė> Meilės

­Frédéric Beig­be­der (g. 1965) – ra­šy­to­jas, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas, tel­e­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas – Pran­cū­zi­jo­je va­di­na­mas mū­sų lai­kų den­džiu. Iro­niš­ka­me ir žais­min­ga­me, skau­džia­me ir juo­kin­ga­me ro­ma­ne “Mei­lė trun­ka tre­jus me­tus” au­to­rius tei­gia, jog “tre­jus me­tus trun­ka ta mei­lė, ku­ri ne­ko­pė į kal­nus ir ne­puo­lė į dug­ną, ta, ku­ri nu­kri­to tie­siai iš dan­gaus”.