Algimantas Čekuolis – Vyriški Žaidimai – 2004

Metai: 2004
Autorius: Algimantas Čekuolis
Skaito: Algimantas Bružas
Kategorija: Apysakos

­Al­gi­man­tas Če­kuo­lis, po­pu­lia­rus žur­na­lis­tas ir ra­šy­to­jas, pub­li­cis­ti­kos ir pro­zos kny­gas lei­džia nuo 1957 m. Nau­ja jo be­let­ris­ti­kos kny­ga – pir­ma iš­ei­nan­ti lais­vo­jo­je Lie­tu­vo­je. Spaus­di­na­mi ap­sa­ky­mai ir ap­y­sa­ka pa­ra­šy­ti 1962-2004 m. Tai įdo­mūs, int­ri­guo­jan­tys kū­ri­niai, iš­si­ski­rian­tys spe­ci­fiš­ko­mis rea­li­jo­mis (lie­tu­vis ki­tuo­se kraš­tuo­se, ryk­lio me­džiok­lė, jau­nuo­lio ruo­ši­mas žval­go dar­bui) ir vy­riš­ku pa­sa­ko­to­jo bal­su.